ประกาศขอบเขตงานเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์เดิมที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ปี 2558 นั้น ทางโรงเรียนจึงกำหนดขอบเขตงานเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ตามรายละเอียด ดังไฟล์แนบ