ด้วยโรงเรียนปากช่องมีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดวัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพและความจำเป็นในการใช้งานและไม่คุ้มค่ากับการบำรุงรักษาและซ่อมแซม รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ  คลิกเพื่อดูรายละเอียด