***แจ้งข้อมูลเร่งด่วน กระชับขั้นตอนการมอบตัว วันที่ 18 มี.ค.63

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE)
เนื่องด้วยมีมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
 
จึงขอกระชับขั้นตอนการมอบตัวดังนี้
1. หากผู้ปกครองท่านใด สะดวกมาก่อนกำหนดเวลา
สามารถดำเนินการได้ก่อน ตั้งแต่เวลา 8.00 น. (จากเดิม 10.00 น.) สถานที่เป็น ห้องวิชาการ และห้องประชุมพวงทอง อาคาร 1 (หน้าเสาธง)
2. เมื่อลงทะเบียนและตรวจเอกสารมอบตัว เสร็จเรียบร้อยให้เดินทางกลับได้ทันที ***งดการรวมกลุ่มประชุมชี้แจง
3. ผู้ปกครองที่สะดวกมาตามกำหนดการเดิม เวลา 10.00 น. ขอเปลี่ยนสถานที่เป็นห้องวิชาการ และห้องประชุมพวงทอง อาคาร 1 เมื่อลงทะเบียนและตรวจเอกสารมอบตัว เสร็จเรียบร้อยให้เดินทางกลับได้ทันที เช่นกัน
 
***ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจาย และลดโอกาสการสัมผัสเชื้อไวรัส COVID-19