ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2563

  •     อ่านเอกสารประกาศดังแนบ   คลิก
  •     รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ คลิก

กำหนดการ/แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือก
นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนปากช่อง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีม

วันที่ 2 มิถุนายน 2563

เวลา 08.00 – 09.00 น.  นักเรียนรายงานตัว / ตรวจคัดกรองอุณหภูมิ / ยืนยันตัวตน
       ประเภท กีฬา-กรีฑา รายงานตัวหน้าโดม หอประชุม 50 ปี
       ประเภท ดนตรีสากล ดนตรีไทย-นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ รายงานตัวโดมหน้าอาคารศิลปะ

เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบคัดเลือก

 

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบคัดเลือก

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ เอกสาร/บัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีเลขประจำตัวประชาชนและภาพถ่ายของนักเรียน เพื่อยืนยันตัวตน
2. เกียรติบัตร หรือ หนังสือรับรอง ความสามารถพิเศษที่เกี่ยวข้อง
3. อุปกรณ์ที่ต้องใช้สอบคัดเลือก เช่น ชุดกีฬา รองเท้า ยกเว้น ดนตรีสากล ดนตรี-นาฏศิลป์ โรงเรียนมีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้

  • แผนผังโรงเรียน
  • mappcsc2