เนื่องจากฝ่ายวิชาการมีการปรับตารางเรียนใหม่ เริ่มใช้ในวันที่ 3 ส.ค. 2563 ดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ห้อง 1- 4 , ห้อง 5 – 8 , ห้อง 9 – 12 และ ห้อง 13 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    ห้อง 1- 4 , ห้อง 5 – 8 , ห้อง 9 – 12 และ ห้อง 13  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    ห้อง 1- 4 , ห้อง 5 – 8 , ห้อง 9 – 12 และ ห้อง 13  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    ห้อง 1- 4 , ห้อง 5 – 8 , ห้อง 9 – 12 และ ห้อง 13 – 14  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    ห้อง 1- 4 , ห้อง 5 – 8 , ห้อง 9 – 12 และ ห้อง 13 – 14  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    ห้อง 1- 4 , ห้อง 5 – 8 , ห้อง 9 – 12 และ ห้อง 13 – 14