ประกาศโรงเรียนปากช่อง เรื่อง เลื่อนการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ประกาศโรงเรียนปากช่อง เรื่อง เลื่อนการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

673015

ไลน์กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นักเรียน4/1 http://line.me/ti/g/0Ak1vl0s7z
นักเรียน4/2 http://line.me/ti/g/T-GlDe92Aa

นักเรียน4/3 http://line.me/ti/g/n3d3aFCorQ
นักเรียน4/4 http://line.me/ti/g/M6VEWSwYtb
นักเรียน4/5 http://line.me/ti/g/EzdUygYCtv
นักเรียน4/6 http://line.me/ti/g/K_cCCMUm7c
นักเรียน4/7 http://line.me/ti/g/V8-4U6e1jH
นักเรียน4/8 http://line.me/ti/g/oKTcH40AmW
นักเรียน4/9 http://line.me/ti/g/m5lKYF-__C
นักเรียน4/10 http://line.me/ti/g/Mr5mHoF_Ay
นักเรียน4/11 http://line.me/ti/g/8Hc_8lPyYr
นักเรียน4/12 http://line.me/ti/g/uhejwogi1Q
นักเรียน4/13  http://line.me/ti/g/ueKeVZe2bD
นักเรียน4/14 http://line.me/ti/g/uZ8_uj3Tyi

ไลน์กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้ปกครองระดับม.4
http://line.me/ti/g/CMcWThDNZU
ผู้ปกครองม.4/1
http://line.me/ti/g/888YOwvhna
ผู้ปกครองม.4/2
http://line.me/ti/g/mk8T1f7NGo
ผู้ปกครองม.4/3
http://line.me/ti/g/fmQ0oFalgN
ผู้ปกครองม.4/4
http://line.me/ti/g/7Ncbq6yLU6
ผู้ปกครองม.4/5
http://line.me/ti/g/j4HvilqXtK
ผู้ปกครองม.4/6
http://line.me/ti/g/mVBCG2kLO_
ผู้ปกครองม.4/7
http://line.me/ti/g/AjpzMZfd9L
ผู้ปกครองม.4/8
http://line.me/ti/g/Iz2Nb7fJ6l
ผู้ปกครองม.4/9
http://line.me/ti/g/w3JJbL65TU
ผู้ปกครองม.4/10
http://line.me/ti/g/ow77J3lCQ_
ผู้ปกครองม.4/11
http://line.me/ti/g/p9qFfLFJoB
ผู้ปกครองม.4/12
http://line.me/ti/g/cWCwdHjTNe
ผู้ปกครองม.4/13
http://line.me/ti/g/7deOqOa2mw
ผู้ปกครองม.4/14
http://line.me/ti/g/Jr8TTPDGpc

กลุ่มไลน์ผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มไลน์ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1

ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2

ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 3

ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 4

ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 5

ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 6

ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 7

ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 8

ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 9

ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 10

ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 11

ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 12

ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 13

   ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

                          ฝ่ายวิชาการโรงเรียนปากช่องได้จัดทำตารางเรียนนักเรียน เทอมที่  1  ปีการศึกษา 2564  เรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนดูตารางเรียนของระดับชั้นตนเอง เพื่อเข้าเรียนตามวันและเวลาที่กำหนด ดังนี้