ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

       ฝ่ายวิชาการโรงเรียนปากช่องได้จัดทำตารางเรียนนักเรียน เทอมที่  2  ปีการศึกษา 2564  เรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนดูตารางเรียนของระดับชั้นตนเอง เพื่อเข้าเรียนตามวันและเวลาที่กำหนด ดังนี้