ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 

 

     ฝ่ายวิชาการโรงเรียนปากช่องได้จัดทำตารางเรียนนักเรียน เทอมที่  1  ปีการศึกษา 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้นักเรียนดูตารางเรียนของระดับชั้นตนเอง โดยเริ่มใช้ในระหว่างวันที่ 17 – 20  พฤษภาคม 2565 ดังนี้