ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ฉบับแก้ไข hot

       ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนปากช่อง ได้จัดทำตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ฉบับแก้ไข ให้นักเรียนดูตารางเรียนของระดับชั้นตนเอง โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 icon_new

       ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนปากช่อง ได้จัดทำตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ฉบับทดลองใช้  ให้นักเรียนดูตารางเรียนของระดับชั้นตนเอง โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้