ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ฉบับแก้ไข hot

       ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนปากช่อง ได้จัดทำตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ฉบับแก้ไข ให้นักเรียนดูตารางเรียนของระดับชั้นตนเอง โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้