โรงเรียนปากช่องเปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 

ประชาสัมพันธ์ จากงานนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนปากช่อง

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3 ทั้งชายและหญิง โรงเรียนปากช่อง ที่ จบ ชั้นปีที่3 และ ม.6 ให้ถ่ายเอกสาร ปพ.1 หน้า-หลัง คนละ 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน เพื่อใช้ประกอบการแต่งตั้งยศ โดยนำส่งที่ยามรักษาการณ์โรงเรียน ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 พฤษภาคม 2563 ขอความกรุณาสวมหน้ากากอนามัย ในการมาส่งเอกสารด้วย

แนวปฏิบัติการรับเอกสารการจบหลักสูตรการศึกษานักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนปากช่อง ปีการศึกษา 2562

แนวปฏิบัติการรับเอกสารการจบหลักสูตรการศึกษานักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 

โรงเรียนปากช่อง ปีการศึกษา 2562

 

[ รายละเอียด ]

announcepc

        โรงเรียนปากช่อง ขอแจ้งปิดการเรียนการสอน ตามมติคณะรัฐมนตรี มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563  จำนวน 14 วัน โรงเรียนปากช่องจึงเลื่อนการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว ที่ได้เคยออกประกาศไว้  จนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป ขอให้ทุกท่านติดตามข่าวสารจากเว็บไชต์ www.pcschool.ac.th หรือ Facebook โรงเรียนปากช่อง สพม.31

  1. สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน (0, ร, มส. และ มผ.) ต้องเรียนซ้ำ ให้นักเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน    ติดต่อลงทะเบียนเรียนซ้ำกับงานทะเบียนภายในวันที่ 24 มีนาคม 2563 โทร.044 – 311098 หรือ ติดต่อครูฐิตินาฏยา เชื้อปรุง โทร.092-601-8650  ซึ่งสามารถแก้ไขผลการเรียนได้หลากหลายช่องทาง เช่น ระบบสื่อออนไลน์ กลุ่มแชทเฟสบุ๊ค กลุ่มแชทไลน์ของห้องเรียนหรือช่องทางอื่น ๆ ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2563
  2. การรายงานตัวโควตาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ในวันที่ 29 มีนาคม 2563 ให้เลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนด จนกว่าโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
  3. การรับเอกสารจบหลักสูตรการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ตามกำหนดวันที่ 2 และ 3 เมษายน 2563 ให้เลื่อนออกไป  โดยไม่มีกำหนด โดยทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
  4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1, 2, 4 และ 5 ให้ดำเนินการแก้ไขผลการเรียนในภาคเรียนถัดไป

หมายเหตุ     1. ขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครอง  ดำเนินการตามกำหนดการ  และงดมาโรงเรียนตามวัน เวลา ดังกล่าว

  1. ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องมาติดต่อราชการในโรงเรียน ขอให้สวมหน้ากากอนามัยและผ่านการคัดกรองจากทางโรงเรียน

***แจ้งข้อมูลเร่งด่วน กระชับขั้นตอนการมอบตัว วันที่ 18 มี.ค.63

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE)
เนื่องด้วยมีมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
 
จึงขอกระชับขั้นตอนการมอบตัวดังนี้
1. หากผู้ปกครองท่านใด สะดวกมาก่อนกำหนดเวลา
สามารถดำเนินการได้ก่อน ตั้งแต่เวลา 8.00 น. (จากเดิม 10.00 น.) สถานที่เป็น ห้องวิชาการ และห้องประชุมพวงทอง อาคาร 1 (หน้าเสาธง)
2. เมื่อลงทะเบียนและตรวจเอกสารมอบตัว เสร็จเรียบร้อยให้เดินทางกลับได้ทันที ***งดการรวมกลุ่มประชุมชี้แจง
3. ผู้ปกครองที่สะดวกมาตามกำหนดการเดิม เวลา 10.00 น. ขอเปลี่ยนสถานที่เป็นห้องวิชาการ และห้องประชุมพวงทอง อาคาร 1 เมื่อลงทะเบียนและตรวจเอกสารมอบตัว เสร็จเรียบร้อยให้เดินทางกลับได้ทันที เช่นกัน
 
***ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจาย และลดโอกาสการสัมผัสเชื้อไวรัส COVID-19