ประกาศโรงเรียนปากช่อง เรื่อง เลื่อนการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ประกาศโรงเรียนปากช่อง เรื่อง เลื่อนการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

673015

   ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

                          ฝ่ายวิชาการโรงเรียนปากช่องได้จัดทำตารางเรียนนักเรียน เทอมที่  1  ปีการศึกษา 2564  เรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนดูตารางเรียนของระดับชั้นตนเอง เพื่อเข้าเรียนตามวันและเวลาที่กำหนด ดังนี้

 

ประกาศโรงเรียนปากช่อง เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของนักเรียนโรงเรียนปากช่อง

ประกาศโรงเรียนปากช่อง
เรื่อง  แจ้งการเปลี่ยนแปลงการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของนักเรียนโรงเรียนปากช่อง

cce07052564