เนื่องด้วยฝ่ายวิชาการได้ปรับปรุงตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ฉบับแก้ไข วันที่ 3 พ.ย. 2562

จึงขอแจ้งนักเรียนให้ดาวน์โหลดตารางเรียนฉบับปรับปรุงและเริ่มใช้วันที่จันทร์ 4 พ.ย. 2562 ดังนี้