เนื่องด้วยฝ่ายวิชาการได้ปรับปรุงตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไข 21 ธ.ค. 2562)
จึงขอแจ้งนักเรียนให้ดาวน์โหลดตารางเรียนฉบับปรับปรุงและเริ่มใช้วันที่จันทร์ 23 ธ.ค. 2562 ดังนี้

เนื่องด้วยฝ่ายวิชาการได้ปรับปรุงตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ฉบับแก้ไข วันที่ 3 พ.ย. 2562

จึงขอแจ้งนักเรียนให้ดาวน์โหลดตารางเรียนฉบับปรับปรุงและเริ่มใช้วันที่จันทร์ 4 พ.ย. 2562 ดังนี้

โรงเรียนปากช่องได้จัดทำตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562  ดังนี้
(คลิกระดับชั้นเพื่อดาวน์โหลดตารางเรียนของตนเอง)