ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ฉบับใช้จริง) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป icon_new

      กลุ่มบริหารวิชาการ ได้แก้ไขตารางเรียนภาคเรียน 2/2566 เนื่องจากมีครูบรรจุและย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ ฉบับใช้จริง เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้