icon_new การขายทอดตลาดอาคารเรียน ๒๑๖ ก (อาคารหลังที่ ๓) ของโรงเรียนปากช่อง icon_new

         ด้วยโรงเรียนปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผู้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะทำการขายทอดตลาดอาคารเรียน ๒๑๖ ก (อาคารเรียนหลังที่ ๓) จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ อาคารเรียน ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ นม.๔๗๒ อาคาร ๒ ชั้น ๑๖ ห้องเรียน แบบ ๒๑๖ ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๐ โรงเรียนปากช่อง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ราคากลางรวมทั้งสิ้น ๒๐๒,๐๐๐.-(สองแสนสองพันบาทถ้วน) ซึ่งมีกำหนดการดำเนินการ ดังนี้


๑. ดูสถานที่และวัสดุที่จะทำการรื้อถอนได้ที่โรงเรียนปากช่อง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวันเวลาราชการ
๒. ขายทอดตลาดในวันที่ ๑๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗  ณ ห้องรัตนมงคลภิมุข กลุ่มบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน
๓. ให้ลงชื่อผู้เข้าสู้ราคาพร้อมวางหลักประกัน วันที่ ๑๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. และดำเนินการขายทอดตลาด เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องรัตนมงคลภิมุข 


 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้ หรือสอบถาม โทร ๐๔๔-๓๑๑๐๙๘ หรือ ๐๔๔-๓๑๕๐๓๔ 
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

ประกาศการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗

icon_new  ประกาศการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ของโรงเรียนปากช่อง  icon_new

โรงเรียนปากช่อง ได้ประกาศการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

ด้วยโรงเรียนปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา  คลิกเพื่อดูรายละเอียด