ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย

                                  ด้วยโรงเรียนปากช่อง  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

       ด้วยโรงเรียนปากช่องมีความประสงค์คัดเลือกผู้ประกอบการร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม และ ร้านค้าโรงอาหาร (ผลไม้)  โดยวิธีการประมูลเสนอราคา

ตามรายละเอียด  ดังไฟล์ที่แนบมา  (คลิกเพื่อเปิดไฟล์แนบ)

ด้วยโรงเรียนปากช่องมีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดวัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพและความจำเป็นในการใช้งานและไม่คุ้มค่ากับการบำรุงรักษาและซ่อมแซม รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ประกาศขอบเขตงานเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์เดิมที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ปี 2558 นั้น ทางโรงเรียนจึงกำหนดขอบเขตงานเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ตามรายละเอียด ดังไฟล์แนบ