เนื่องด้วยฝ่ายวิชาการได้ปรับปรุงตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไข 21 ธ.ค. 2562)
จึงขอแจ้งนักเรียนให้ดาวน์โหลดตารางเรียนฉบับปรับปรุงและเริ่มใช้วันที่จันทร์ 23 ธ.ค. 2562 ดังนี้