ด้วยโรงเรียนปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาตามหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ตามที่คณะกรรมการโครงการกำหนด  จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
1. ครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ (ครูชาวต่างชาติ) 1 อัตรา
2. ครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ) 1 อัตรา
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

ตามประกาศโรงเรียนปากช่อง ฉบับที่ 54/2567 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ) ลงวันที่ 14 มีนาคม 2567 ตำแหน่งครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ของโครงการห้องเรียนพิเศษ English program โรงเรียนปากช่อง อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม คำสั่งที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว

บัดนี้ โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program โรงเรียนปากช่อง จะดำเนินการเปิดรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ) ประจำปีงบประมาณ 2567 ใหม่ จึงขอยกเลิกบัญชีสำรองผู้สอบผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามประกาศดังกล่าวข้างต้น

>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<