ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ประจำปีการศึกษา 2562

หมายเหต ให้นักเรียนมาดำเนินการสอบในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 -15.00 น.

รายละเอียดแนบท้าย คลิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1

ด้วยโรงเรียนปากช่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้ดำเนินการรับสมัครเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังเอกสารแนบ  คลิกเพื่อดูรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ