ด้วยโรงเรียนปากช่องมีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดวัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพและความจำเป็นในการใช้งานและไม่คุ้มค่ากับการบำรุงรักษาและซ่อมแซม รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ประกาศขอบเขตงานเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์เดิมที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ปี 2558 นั้น ทางโรงเรียนจึงกำหนดขอบเขตงานเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ตามรายละเอียด ดังไฟล์แนบ