ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ฝ่ายวิชาการโรงเรียนปากช่องได้จัดปรับปรุงแก้ไขตารางเรียนนักเรียน เทอมที่  2  ปีการศึกษา 2564 (ฉบับปรับปรุงวันที่ 16 ม.ค. 2565) ตามสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 เรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนดูตารางเรียนของระดับชั้นตนเอง เริ่มใช้ในวันที่ 17 มกราคม 2565 ดังนี้

 

ประกาศโรงเรียนปากช่อง เรื่อง เลื่อนการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ประกาศโรงเรียนปากช่อง เรื่อง เลื่อนการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

673015

   ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

                          ฝ่ายวิชาการโรงเรียนปากช่องได้จัดทำตารางเรียนนักเรียน เทอมที่  1  ปีการศึกษา 2564  เรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนดูตารางเรียนของระดับชั้นตนเอง เพื่อเข้าเรียนตามวันและเวลาที่กำหนด ดังนี้