ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่มีสิทธิ์รายงานตัว และมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

การมารายงานตัว และมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2553 นี้จะมีการแบ่งกลุ่ม ให้นักเรียนมารายงานตัวเป็นช่วงๆ ส่วนในรายละเอียด จะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบภายหลัง

ดาวน์โหลด

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2563

  •     อ่านเอกสารประกาศดังแนบ   คลิก
  •     รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ คลิก

กำหนดการ/แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือก
นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนปากช่อง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีม

วันที่ 2 มิถุนายน 2563

เวลา 08.00 – 09.00 น.  นักเรียนรายงานตัว / ตรวจคัดกรองอุณหภูมิ / ยืนยันตัวตน
       ประเภท กีฬา-กรีฑา รายงานตัวหน้าโดม หอประชุม 50 ปี
       ประเภท ดนตรีสากล ดนตรีไทย-นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ รายงานตัวโดมหน้าอาคารศิลปะ

เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบคัดเลือก

 

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบคัดเลือก

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ เอกสาร/บัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีเลขประจำตัวประชาชนและภาพถ่ายของนักเรียน เพื่อยืนยันตัวตน
2. เกียรติบัตร หรือ หนังสือรับรอง ความสามารถพิเศษที่เกี่ยวข้อง
3. อุปกรณ์ที่ต้องใช้สอบคัดเลือก เช่น ชุดกีฬา รองเท้า ยกเว้น ดนตรีสากล ดนตรี-นาฏศิลป์ โรงเรียนมีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้

  • แผนผังโรงเรียน
  • mappcsc2

โรงเรียนปากช่องเปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 

ประชาสัมพันธ์ จากงานนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนปากช่อง

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3 ทั้งชายและหญิง โรงเรียนปากช่อง ที่ จบ ชั้นปีที่3 และ ม.6 ให้ถ่ายเอกสาร ปพ.1 หน้า-หลัง คนละ 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน เพื่อใช้ประกอบการแต่งตั้งยศ โดยนำส่งที่ยามรักษาการณ์โรงเรียน ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 พฤษภาคม 2563 ขอความกรุณาสวมหน้ากากอนามัย ในการมาส่งเอกสารด้วย

แนวปฏิบัติการรับเอกสารการจบหลักสูตรการศึกษานักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนปากช่อง ปีการศึกษา 2562

แนวปฏิบัติการรับเอกสารการจบหลักสูตรการศึกษานักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 

โรงเรียนปากช่อง ปีการศึกษา 2562

 

[ รายละเอียด ]