ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปากช่อง ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนปากช่อง ปีการศึกษา 2564

pdfคำชี้แจงประกอบการจัดเตรียมเอกสารการมอบตัวนักเรียน 

หมายเหตุ หากหลักฐาน ปพ.1 ของนักเรียนยังไม่มีมาแสดงในวันรายงานตัวและมอบตัว  นักเรียนสามารถนำมายื่นกับทางโรงเรียนเพิ่มเติมได้ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564

pdfโครงการห้องเรียนพิเศษจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (English Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

pdfห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Gifted)

pdfห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หมายเหตุ

1. ให้นักเรียนเตรียมเอกสารการมอบตัวตาม คำชี้แจงข้างต้นมาให้พร้อมในวันที่10 เมษายน 2564

2. นักเรียนควรมารายงานตัวก่อนเวลา 09.00 น. เพื่อรับฟังคำชี้แจงและแนวปฏิบัติในการมอบตัวและแนวปฏิบัติอื่น ๆ จากทางโรงเรียน

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted)
โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (EP)
โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)
ปีการศึกษา 2564

 

pdf โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted)

pdfโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (EP)

pdfโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)