ประกาศผลการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566

 

– โครงการห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)  ปีการศึกษา 2566

 

– โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (GIFTED) มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2566

 

– โครงการห้องเรียนพิเศษเตรียมทหารและตำรวจ (PCP) ปีการศึกษา 2566

 

– โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ปีการศึกษา 2566

 

– โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์  (MSP) ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนปากช่องเรื่อง การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนปากช่อง เรื่อง นโยบายและวิธีการรับนักเรียนโรงเรียนปากช่อง ปีการศึกษา2566

ประกาศโรงเรียนปากช่อง เรื่อง คุณสมบัติของนักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนปากช่อง เรื่อง  คุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนปากช่อง เรื่อง การรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนปากช่อง เรื่อง การรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2566