ตามประกาศโรงเรียนปากช่อง ฉบับที่ 54/2567 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ) ลงวันที่ 14 มีนาคม 2567 ตำแหน่งครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ของโครงการห้องเรียนพิเศษ English program โรงเรียนปากช่อง อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม คำสั่งที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว

บัดนี้ โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program โรงเรียนปากช่อง จะดำเนินการเปิดรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ) ประจำปีงบประมาณ 2567 ใหม่ จึงขอยกเลิกบัญชีสำรองผู้สอบผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามประกาศดังกล่าวข้างต้น

>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ) โครงการห้องเรียนพิเศษ EP

ตามที่โรงเรียนปากช่อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ได้ดำเนินการรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ) ปีการศึกษา 2567 ประจำโครงการห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ระหว่างวันที่ 1 – 11 มีนาคม พ.ศ.2567 นั้น จึงขอประกาศผลการคัดเลือก คลิกเพื่อดูรายละเอียดฉบับภาษาไทย   For English