ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

 

>>> คลิกเพื่อดูผลสอบ <<<

 

ให้นักเรียนที่มีชื่อ ตามแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัวในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ (ควรมาก่อน เวลา เพื่อรับฟังคำชี้แจงจากทางโรงเรียน)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

     ให้นักเรียนที่มีชื่อ ตามแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัวในวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ (ควรมาก่อน เวลา เพื่อรับฟังคำชี้แจงจากทางโรงเรียน)  คลิกเพื่อดูผลสอบ

ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียนปากช่อง

ด้วยโรงเรียนปากช่องมีความประสงค์จะทำการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียนปากช่อง     ด้วยวิธีการเสนอราคา เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนปากช่อง ซึ่งมีคณะครูและบุคลากร จำนวน  160 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประมาณ 3,150 คน  โดยให้มีการบริการ จัดจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน ดังไฟล์แนบ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

  • ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)  คลิก เพื่อดูผลการสอบคัดเลือก
  • ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  (Gifted) คลิก เพื่อดูผลการสอบคัดเลือก
  • ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  (Gifted) คลิก เพื่อดูผลการสอบคัดเลือก

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

      ด้วยโรงเรียนปากช่อง  อำเภอปากช่อง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน 10 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๖๙๐ บาท (แปดพันหกร้อยเก้าสิบบาท-)

                – แม่บ้าน                       จำนวน ๖ อัตรา

               – ช่างกึ่งฝีมือทั่วไป        จำนวน ๓ อัตรา

               – คนสวน                       จำนวน ๑ อัตรา
       คลิก  เพื่อดูรายละเอียดในการ

 

ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบการร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม โรงเรียนปากช่อง

โรงเรียนปากช่องมีความประสงค์จะทำการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่ม โรงเรียนปากช่องด้วยวิธีการเสนอราคม เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนปากช่อง ซึ่งมีคณะครูและบุคลากร จำนวน  160 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประมาณ 3,150 คน  โดยให้มีการบริการจัดจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน  คลิก เพื่อดูรายละเอียด

ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียนปากช่อง

   ด้วยโรงเรียนปากช่องมีความประสงค์จะทำการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียนปากช่อง ด้วยวิธีการเสนอราคา เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนปากช่อง ซึ่งมีคณะครูและบุคลากร จำนวน 160 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประมาณ 3,150 คน โดยให้มีการบริการ จัดจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน  คลิก เพื่อดูรายละเอียด

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร โรงเรียนปากช่อง ปีการศึกษา 2561

           ด้วยโรงเรียนปากช่อง จะทำการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารโรงอาหาร ปีการศึกษา 2561 เพื่อจัดจำหน่ายให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนปากช่อง ซึ่งมีคณะครูและบุคลากร จำนวน  160 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประมาณ 3,150 คน ด้วยวิธีการเสนอราคา  โดยให้มีการบริการจัดจำหน่ายอาหารในราคาที่เป็นธรรม มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน  คลิก   เพื่อดูรายละเอียด 

คู่มือการเรียนออนไลน์ สำหรับนักเรียน ม.2,3,5,6 ที่ยังไม่ผ่านโครงงาน

ประชาสัมพันธ์ถึงเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 , 5 และ 6 ที่ยังไม่ผ่านวิชาโครงงาน ให้นักเรียน ดาว์นโหลดคู่มือในการเรียนออนไลน์ได้ ที่นี่

นักเรียนควรอ่านและทำความเข้าใจคู่มือให้เรียบร้อย และ เริ่มเรียน ได้ที่เว็บไซต์  http://chusak.webcodeone.com/e-learning

โดย ผลการเรียนของนักเรียนขึ้นอยู่กับคะแนน และจํานวนครั้งที่ทําแบบทดสอบกําหนดให้เรียนและสอบทั้งสองวิชา ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 16 มีนาคม 2561