ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 icon_new

       ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนปากช่อง ได้จัดทำตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ฉบับทดลองใช้  ให้นักเรียนดูตารางเรียนของระดับชั้นตนเอง โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

     ฝ่ายวิชาการโรงเรียนปากช่องได้จัดทำตารางเรียนนักเรียน เทอมที่  1  ปีการศึกษา 2565 ขอปรับแก้ไขตารางเรียนของนักเรียน  ให้นักเรียนดูตารางเรียนของระดับชั้นตนเอง โดยเริ่มใช้ในระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 

 

     ฝ่ายวิชาการโรงเรียนปากช่องได้จัดทำตารางเรียนนักเรียน เทอมที่  1  ปีการศึกษา 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้นักเรียนดูตารางเรียนของระดับชั้นตนเอง โดยเริ่มใช้ในระหว่างวันที่ 17 – 20  พฤษภาคม 2565 ดังนี้