ปฏิทินนัดหมายจากงานทะเบียน-งานวัดผล

ปฏิทินนัดหมายจากงานทะเบียน – งานวัดผล โรงเรียนปากช่อง  ดังนี้

ปฏิทินสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2 , 4 และปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561   คลิก

ปฏิทินสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561   คลิก

 

ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

ฝ่ายวิชาการโรงเรียนปากช่องได้ทำการจัดตารางเรียนให้นักเรียนทุกระดับชั้นเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียน ดาวน์โหลดไฟล์ ตารางเรียนของตนเองเก็บไว้ โดยคลิกที่ กลุ่มห้องเรียนของตนเอง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

 

>>> คลิกเพื่อดูผลสอบ <<<

 

ให้นักเรียนที่มีชื่อ ตามแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัวในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ (ควรมาก่อน เวลา เพื่อรับฟังคำชี้แจงจากทางโรงเรียน)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

     ให้นักเรียนที่มีชื่อ ตามแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัวในวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ (ควรมาก่อน เวลา เพื่อรับฟังคำชี้แจงจากทางโรงเรียน)  คลิกเพื่อดูผลสอบ

ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียนปากช่อง

ด้วยโรงเรียนปากช่องมีความประสงค์จะทำการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียนปากช่อง     ด้วยวิธีการเสนอราคา เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนปากช่อง ซึ่งมีคณะครูและบุคลากร จำนวน  160 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประมาณ 3,150 คน  โดยให้มีการบริการ จัดจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน ดังไฟล์แนบ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

  • ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)  คลิก เพื่อดูผลการสอบคัดเลือก
  • ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  (Gifted) คลิก เพื่อดูผลการสอบคัดเลือก
  • ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  (Gifted) คลิก เพื่อดูผลการสอบคัดเลือก

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

      ด้วยโรงเรียนปากช่อง  อำเภอปากช่อง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน 10 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๖๙๐ บาท (แปดพันหกร้อยเก้าสิบบาท-)

                – แม่บ้าน                       จำนวน ๖ อัตรา

               – ช่างกึ่งฝีมือทั่วไป        จำนวน ๓ อัตรา

               – คนสวน                       จำนวน ๑ อัตรา
       คลิก  เพื่อดูรายละเอียดในการ